Powered by VALFAM © Copyright romanzavodsky.sk | Podmienky používania webu | Ochrana osobných údajov |

 

Podmienky využívania

PODMIENKY VYUŽÍVANIA WEBSTRÁNKY ROMANZAVODSKY.SK

  • používania obsahu, ktorého tvorcom je Roman Závodský a registrovaní členovia webu
  • používania individuálnych konzultácií, služieb a investičného poradenstva
  • ochrany osobných údajov webu

 

Používaním obsahu na týchto stránkach a v emailovej komunikácii, súhlasíš s týmito podmienkami a pravidlami. Ak s nejakého dôvodu s obsahom tohto dokumentu nesúhlasíš, prosím odhlás sa z e-mailového zoznamu a požiadaj o zrušenie svojho účtu.

ÚVODNÉ USTANOVENIA:

romanzavodsky.sk (ďalej aj ako „RZ“) je stránka zameraná na vzdelávanie, zdieľanie názorov a know-how v oblasti investovania, finančnej gramotnosti a finančnej slobody. Stránku prevádzkuje spoločnosť Fintech Investments s.r.o. Jasná 4175/9A 903 01 Senec, IČO: 53628080 a spoločnosť Tradepol Holding s.r.o. Jasná 4175/9A 903 01 Senec, IČO: 43993770. Obe spoločnosti  zastrešujú všetky právne a obchodné vzťahy súvisiace s prevádzkovaním stránky a jej obsahu v nadväznosti na detaily týchto podmienok.

RZ si vyhradzuje právo tieto podmienky použitia kedykoľvek zmeniť, pričom nové podmienky nadobudnú platnosť dňom ich zverejnenia na nasledovnej webstránke RZ (romanzavodsky.sk). O zmenách podmienok budem informovať na stránke webu a rovnako registrovaných členov aj formou e-mailu.

Primárna oblasť pôsobenia je Slovenská republika a pôsobíme v súlade s platnými zákonmi SR. Ak si z inej krajiny, prosím, pred využitím našich informácií prever legislatívny rámec platný v Tvojej lokalite.

Poskytované informácie:

RZ poskytuje informácie prostredníctvom svojej webovej stránky, emailovej komunikácie a dedikovaných sociálnych sietí a kanálov. Dostupnosť týchto informačných kanálov, je mimo mojej pôsobnosti a preto nemôžem 100% garantovať, že ktorýkoľvek kanál bude za každých okolností dostupný z každého miesta a platformy.

RZ čerpá informácie hlavne z verejne dostupných zdrojov ale i platených informačných služieb a kanálov, avšak tieto nemusia byť vždy presné, a preto  RZ nepreberá žiadnu zodpovednosť za závery vychádzajúce z takýchto informácií. Odporúčam preto, preveriť si hodnovernosť a presnosť poskytovaných informácií vlastnou cestou.

Všetky názory a komentáre pod článkami vyjadrené členmi registrovanej komunity sú názory ich vlastné a v mnohých prípadoch sa názory jednotlivých členov nemusia zhodovať a môžu byť protichodné. Pluralitu názorov si cením, nemám v úmysle a ani nie je mojou zodpovednosťou zabezpečiť, aby sa rozdielne názory zjednotili.

Finančné poradenstvo:

Spoločnosť Tradepol Holding,s.r.o. (ďalej len „Tradepol“) je viazaným finančným agentom spoločnosti UP o.c.p., a.s. (ďalej len „UP“) a funguje ako sprostredkovateľ investičných produktov UP. V tejto súvislosti je oprávnená poskytovať poradenstvo súvisiace s týmito finančnými produktami a nástrojmi.

Spoločnosť Fintech Investments, s.r.o. (ďalej len „Fintech“) je podriadeným finančným agentom spoločnosti Swiss Life Select Slovensko, a.s. (ďalej len „Swiss“) a funguje ako sprostredkovateľ finančných produktov Swiss. V tejto súvislosti je oprávnená poskytovať investičné poradenstvo súvisiace s týmito investičnými produktami a nástrojmi.

RZ rovnako ako Tradepol a Fintech však nemôže poskytnúť personalizované investičné poradenstvo mimo sprostredkovania finančných produktov a nástrojov spoločností UP a Swiss.

Investície uvádzané  na stránkach RZ sú investície, ktoré skutočne realizujem ako fyzická osoba, alebo cez mnou ovládané spoločnosti. V žiadnom prípade však nepredstavujú takéto informácie výzvu na kúpu alebo predaj akcií alebo na nasledovanie určitého investičného prístupu. Ako investor si uvedomuješ, že hlavnú zodpovednosť za Tvoju finančnú situáciu nesieš Ty. Informácie poskytnuté stránkou RZ nenahradzujú Tvoju vlastnú analýzu a úsudok. Investovanie a obchodovanie na burze, ako aj iných popisovaných investičných produktoch nesie svoje riziká. Na tejto webovej stránke nedávam žiadne investičné odporúčania alebo rady, neposkytujem žiadne investičné poradenstvo, prezentujem iba vlastné názory, postrehy, skúsenosti a myšlienky. Dôsledne odporúčam každému urobiť si vlastnú analýzu pred uskutočnením akéhokoľvek investičného rozhodnutia či už na burze alebo mimo nej, prípadne sa poradiť s licencovaným profesionálom. Nenesiem zodpovednosť za Vaše investičné rozhodnutia.

Konzultácia a služby:

Konzultácie a koučing (ďalej len „Konzultácie“) sú zastrešované spoločnosťou Fintech (ďalej len „Poskytovateľ“). Užívateľom je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá akceptuje tieto Podmienky zaslaním objednávky alebo iným záväzným spôsobom (ďalej len „Užívateľ“). Užívateľ je oprávnený objednať si u Poskytovateľa Konzultácie prostredníctvom rezervačného systému na RZ nasledovaním inštrukcií a krokov tam uvedených bez potreby vytvorenia účtu alebo registrácie na webstránke. Poskytovateľ ponúka telefonické, online ako aj osobné Konzultácie v oblasti nastavenia osobných financií, dosiahnutia finančnej nezávislosti a Konzultácie charakteru podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, pričom podmienky jednotlivých druhov Konzultácií vrátane formy, dĺžky trvania, termínu Konzultácie a odmeny sú uvedené na webstránke v sekcii https://www.romanzavodsky.sk/sluzby/. Všetky ceny Služieb sú uvedené vrátane DPH. Poskytovateľ po vytvorení rezervácie obratom doručí faktúru na úhradu objednaných Konzultácií a po úhrade faktúry je povinný dodať Konzultácie v termíne a čase vzájomne dohodnutom, prostredníctvom objednávky na webstránke.

Pri objednaní akejkoľvek Konzultácie je Užívateľ povinný vyplniť svoje základné identifikačné a kontaktné údaje a Poskytovateľ je povinný dané údaje spracúvať v rozsahu nevyhnutnom na poskytnutie Konzultácie podľa týchto Podmienok. Poskytovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť poskytnutie Podmienok konkrétnemu Užívateľovi z dôvodov pochybností o identite Užívateľa alebo z dôvodov pracovnej zaneprázdnenosti Poskytovateľa, pričom v takom prípade je Poskytovateľ povinný Užívateľovi vrátiť akúkoľvek už uhradenú sumu za Konzultácie alebo dohodnúť s Užívateľ alternatívne plnenie.

Akceptáciou týchto podmienok je medzi Poskytovateľom a Užívateľom uzatvorená zmluva v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 511/1993 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov, pričom: (i) predmetom danej zmluvy je záväzok Poskytovateľa poskytnúť Užívateľovi Konzultácie označené Užívateľom v objednávke na webstránke a ako protiplnenie záväzok Užívateľa zaplatiť za Konzultácie odmenu, tak ako je bližšie uvedené v týchto VOP a na webstránke a (ii) tieto podmienky sú súčasťou danej zmluvy a bližšie upravujú ďalšie podmienky spolupráce oboch zmluvných strán.

Zmluva v zmysle týchto podmienok sa uzatvára na dobu, ktorá je uvedená na webstránke a pri Konzultáciách je zmluva uzatvorená na dobu trvania Konzultácie. Užívateľ, ktorý je spotrebiteľom, má právo do 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy odstúpiť od zmluvy aj bez uvedenia dôvodu zaslaním oznámenia o odstúpení od zmluvy na kontaktný email Poskytovateľa alebo poštou na adresu sídla Poskytovateľa. Tieto podmienky predpokladajú, že niektoré Služby budú poskytnuté pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy. Akceptáciou týchto podmienok Užívateľ žiada Poskytovateľa o začatie a poskytnutie Konzultácií pred uplynutím tejto lehoty. Poskytovateľ týmto poučuje Užívateľa, že ak budú Konzultácie poskytnuté v plnom rozsahu pred uplynutím danej lehoty Užívateľ s poukazom na § 4 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, stráca právo na odstúpenie od zmluvy, ak sa výslovne zmluvné strany nedohodnú inak.

Konzultácie nie je možné zamieňať za žiadne investičné odporúčania alebo rady, neposkytujem žiadne investičné anlebo finančné poradenstvo, prezentujem iba vlastné názory, postrehy, skúsenosti a myšlienky. Dôsledne odporúčam každému urobiť si vlastnú analýzu pred uskutočnením akéhokoľvek investičného rozhodnutia či už na burze alebo mimo nej, prípadne sa poradiť s licencovaným profesionálom. Nenesiem zodpovednosť za Vaše investičné rozhodnutia.

Forma komunikácie a využívanie informačných kanálov:

Podporujem aktívnu a podnetnú diskusiu na mojich stránkach, nebudem však tolerovať príspevky, ktoré sú vulgárne, dehonestujúce, osočujúce, neslušné, alebo znevažujúce autora, prípadne iných členov komunity alebo ich názory. Ako používateľ/člen mojej stránky sa zaväzuješ dodržiavať civilizovanú kultúru prejavu v rámci všetkých informačných kanálov. Kritika, nesúhlas alebo iný názor sa dajú vyjadriť kultivovane, slušne a konštruktívnym spôsobom.

Ako používateľ sa taktiež zaväzuješ nevyužívať priestor RZ na komerčnú propagáciu a reklamu, či už vlastnú alebo tretích strán. Rovnako sa zaväzuješ nepublikovať obsah, ktorý nesúvisí s poslaním a predmetom tejto stránky.

V prípade opakovaného nerešpektovania vyššie uvedených pravidiel, môže prísť k deaktivácii užívateľského účtu, alebo blokovaniu možnosti prístupu do diskusií pod článkami.

OCHRANA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA:

Všetok obsah na web stránke RZ a v emailovej komunikácii, vrátane všetkých šablón a príloh, je duševným vlastníctvom RZ. Užívanie tohto obsahu je možné pre vlastné nekomerčné použitie, že bude jasne identifikovaný jeho pôvod a autor (formulkou Copyright [aktuálny rok] Roman Závodský – všetky práva vyhradené). Akékoľvek iné použitie, vrátane komerčného, je podmienené výslovným písomným súhlasom RZ.

Publikovaním svojho vlastného obsahu (napr. komentáre, analýzy, fotky, médiá a pod.) na stránkach RZ udeľuješ RZ neobmedzenú licenciu na jeho použitie. V prípade použitia takéhoto obsahu tento vždy použijeme v kontexte spolu s identifikáciou autorstva a bez Tvojho súhlasu nebudeme používať Tvoj obsah pre účely reklamy.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

A) Aké údaje spracovávame

RZ spracováva a uchováva výhradne iba údaje, ktoré mu aktívne poskytneš

  1. pri zadávaní komentárov na tejto stránke
  2. v komunikácii prostredníctvom e-mailu a v prípade otázok
  3. pri objednávke Konzultácií v sekcii Služby

V prípade bodov 1 a 2 ide o údaje v rozsahu meno, priezvisko a emailová adresa. Tieto údaje RZ spracováva automatizovane a sú uložené na náležite zabezpečených serveroch. Poskytnutím údajov podľa bodov 1 až 2 nám dávaš súhlas so spracovaním údajov pre účely a po dobu podľa nasledujúceho odseku.

V prípade bodu 3 sa dopĺňajú o adresu a telefonický kontakt Užívateľa, ktorý si objednáva danú konzultáciu.

B) Účel a doba spracovania údajov

Tvoje osobné údaje použijem výhradne na nasledujúce účely:

  • Zasielanie emailovej komunikácie a odpovedí na zadané otázky
  • Zabezpečenie prístupu k službám a obsahu na stránke.
  • Zabezpečenie realizácie objednanej Konzultácie
  • Poskytnutie údajov štátnym orgánom v prípadoch určených zákonom alebo súdom

Údaje podľa bodov 1 a 2 spracúvame po dobu, po ktorú máš na našej stránke zriadený aktívny účet. Údaje podľa bodu 3 spracúvame po nevyhnutnú dobu na poskytnutie objednanej Konzultácie. Možnosť odhlásenia sa z emailového zoznamu je možné prostredníctvom odhlasovacej linky v každom emaile. Účet je možné kedykoľvek zrušiť prostredníctvom zaslania e-mailu na roman@romanzavodsky.sk. V tomto prípade príde ku kompletnému zmazaniu všetkých Tvojich údajov na našich stránkach bez možnosti obnovy a to najneskôr do 48 hodín odo dňa prijatia e-mailovej požiadavky.

C) Právo na informáciu o spracovávaných osobných údajoch

Kedykoľvek si môžeš vyžiadať informáciu o rozsahu a obsahu osobných údajov, ktoré o Tebe prevádzkovateľ RZ uchováva a spracúva. Stačí poslať žiadosť mailom na roman@romanzavodsky.sk. Odpoveď o rozsahu a obsahu uchovávaných údajov Ti pošlem e-mailom najneskôr do 7 dní od obdržania žiadosti.

 

Verzia 2.00 publikovaná dňa 19.5.2021